LAB

Hvad er LAB-loven?

LAB står for Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Det er den hovedlov, der regulerer jobcentrenes indsats over for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere med henblik på at få dem i ordinært job så hurtigt som muligt. Denne indsats gælder for alle i den erhvervsaktive alder, det vil sige mellem 15 år og pensionsalderen, som står udenfor arbejdsmarkedet. 

Loven bygger desuden på en række principper, der skal sikre en forenklet og fokuseret beskæftigelsesindsats. Dette betyder blandt andet, at der er et forstærket fokus på den enkelte borgers behov, og at denne skal opleve indsatsen som meningsfuld. Der lægges derudover vægt på, at indsatsen skal skabe progression og resultater – altså udmunde i at borgeren bliver selvforsørgende. 

Den nye LAB-lov

LAB-loven blev i 2019 revideret, og ændringerne trådte i kraft den 1. januar 2020.
De 4 grundelementer i den nye beskæftigelsesindsats er:

  • Færre og mere enkle proceskrav
  • Ens regler på tværs af målgrupper
  • Flere digitale løsninger
  • Fokus på resultater

Hvad er et LAB-forløb i Sputnik?

Et LAB-forløb er et kortere, individuelt tilpasset forløb, der arbejder hen mod at den unge kan komme i beskæftigelse. De forløb, vi tilbyder i Sputnik, er for det meste enten afklarende i forhold til erhvervs- og/eller uddannelseskompetencer, men kan også være opkvalificerende med fokus på for eksempel stamina, faglige- eller sociale kompetencer. Derudover kan et LAB-forløb også bruges til at gøre den unge klar til senere hen at gennemføre et ordinært STU-forløb.

 

“Det er jo primært de paragraffer i LAB-loven, hvor man vil tænke at efteruddannelse,
grunduddannelse eller uddannelse i det hele taget er relevant.
Det opkvalificerer nemlig de unge til
efterfølgende at komme på forløb som
HF-IN, erhvervsskoler eller FGU, hvor de netop bliver selvforsørgende.” 

– Torbjørn Berg, leder på Sputnik STU Hillerød

 

Forløbene består af moduler á 13 ugers varighed, og de kan løbende forlænges med yderligere 13-ugers moduler. Længere stræk end 13 uger er oftest at foretrække i relation til de unges sårbarhed. Efter hvert modul evalueres der på, om forløbet giver mening, og om den unge har oplevet fremskridt i forhold til at komme tættere på beskæftigelse. På den måde sikres det, at forløbet lever op til LAB-lovens bestemmelser. 

Hvem er målgruppen til et LAB-forløb i Sputnik?

Sputniks LAB-forløb foregår på vores STU-afdelinger. De unge, som starter i et LAB-forløb, følger som udgangspunkt samme undervisning som STU’ens øvrige studerende. De unge, som går på Sputnik STU, er mellem 15 og 25 år gamle, og det er derfor også denne aldersgruppe, vi tilbyder LAB-forløb til. Fællesnævneren for disse unge er, at de lider af diagnoser som autisme, angst, depression eller anden psykisk sårbarhed eller indlæringsvanskeligheder.

 

“Jeg oplever STU og LAB, som værende to supplerende tilbud,
der fungerer godt under samme tag. Vi kan have unge fra begge tilbud i samme hus,
fordi de har samme støttenormeringsbehov og samme behov for struktur,
overskuelighed og et roligt ungdomsmiljø. Så der kan vi lave et match ind i det.”

– Torbjørn Berg

 

Der er to typer af unge, som starter i et LAB-forløb i Sputnik. Den ene gruppe er de unge, som ikke har fået tildelt en STU, men som alligevel har et støttebehov på 1:5. Andre gange er det unge, som har et støttenormeringsbehov, der lander mellem STU’ens normering, og den normering der tilbydes på eksempelvis FGU – det kunne være et behov på 1:9 eller 1:14. Fordelen ved dette er, vi altid vil have mulighed for at nedjustere støttenormeringen, så den passer til den unges nuværende behov.

Målgruppen til et LAB-forløb i Sputnik

  • Unge mellem 15 og 25 år
  • Psykisk sårbare unge, der typisk har autisme og/eller andre indlæringsvanskeligheder
  • Unge som ikke kan være i ordinært job eller uddannelse, med de støttemuligheder der tilbydes dér. 

Læs om målgruppen til Sputnik STU

Hvordan arbejder vi med LAB i Sputnik?

De elever, der følger et LAB-forløb på Sputnik, vil indgå i den almindelige undervisning sammen med vores STU-studerende. Derfor vil de følge den særligt tilrettelagte fagkombination, der giver mest mening i forhold til deres vej mod beskæftigelse eller videreuddannelse. Dette betyder, at de ofte har en blanding af almindelige undervisningsfag og praktikker under deres LAB-forløb.

I arbejdet med de unge, som er indskrevet på et LAB-forløb, benytter vi os af målstyringsværktøjerne fra STU-delen, der fokuserer på opsætning af personlige mål og progressionen på disse, kombineret med LAB-lovens mere arbejdsmarkedsrettede værktøjer som eksempelvis funktionsbeskrivelser og arbejdsprøvninger. Disse mål evalueres efter hver 13. uge, for at sikre at forløbet stadig er meningsfuldt for eleven, og at der opleves fremgang.

 

“Det er meget få LAB-forløb, vi ikke oplever progression i. Det skyldes ganske enkelt,
at hvis ikke, der sker progression inden for det første modul
– dvs. de første 13 uger – så forlænger man ikke LAB-forløbet.
I stedet vurderer man, at det er noget andet, den unge så har behov for.”

– Torbjørn Berg

 

I et LAB-forløb i Sputnik er alle praktikker mulige

I Sputnik lægger vi vægt på, at LAB-forløbene i høj grad skal tilpasses til den unges interesser, og hvad deres drømme og ønsker er efterfølgende. Derfor kommer den unge så vidt muligt i lige præcis de praktikker, der er mest relevante for dem. Eksempelvis tilbyder vi praktikker i kantiner, på plejehjem og i IT-virksomheder. 

CASE:

På Sputnik STU i Hillerød har vi skabt et LAB-forløb til en ung mand, hvis drøm på sigt var at kunne have et job i et supermarked. Derfor tilrettelagde vi et forløb, der både skulle afdække hans arbejdsevne, men også forbedre hans faglige kompetencer i dansk og matematik, så han opfyldte optagelseskriterierne til en handelsuddannelse.

Han havde tidligere haft dårlige erfaringer med at gå i skole, og hans forløb fokuserede derfor på at gøre ham fortrolig med både undervisningsformen, klassestørrelsen og det sociale samspil med de andre elever. Derfor blev der lagt ud med få timers undervisning om ugen som herefter løbende øgedes over forløbsperioden. 

Da der evalueres efter 13 uger, havde han dog stadig ikke fået sin eksamen, da det ikke havde været muligt for ham at koncentrere sig i undervisningsomgivelser med mere end 3 elever. Derimod havde han i sit forløb fået forbedret sin udholdenhed så meget, at han ved afslutningen kunne gennemføre 5 fulde skoledage bestående af 3 dages faglig undervisning og 2 dages erhvervspraktik. Dette fremskridt medførte, at han efterfølgende kunne tilmeldes et EGU-forløb, hvorigennem han fik tilbudt læreplads – som han gennemførte – hvilket senere ledte ham til at komme i beskæftigelse.

 

“Dette eksempel viser tydeligt, den succes det er, at vi har nogle unge
der ikke har været i gang med noget i fire år, og som oplever
at kunne noget 3-4 dage om ugen efter kun et halvt til et helt års træning.
Ud over, at dette gør en kæmpe forskel for den enkelte unges livskvalitet,
betyder det også, at den unge efterfølgende kan komme i beskæftigelse.”

– Torbjørn Berg

 

Hvad kan et LAB-forløb i forhold til et traditionelt STU-forløb?

Da et LAB-forløb er et skræddersyet tilbud, er det muligt at tilpasse rammerne, så vi møder den unge lige dér, hvor han eller hun er i sit forløb. Dette betyder i praksis, at vi overfor særligt skrøbelige unge har mulighed for at lave forløb, der starter på helt ned til én dags undervisning om ugen, hvilket herefter løbende kan øges.

Dette skal ses i forhold til STU’ens retsgaranti på 20 timers ugentlig undervisning. Udfordringen er dog, at da målgruppen i forvejen døjer med psykiske udfordringer, kan det for nogen virke voldsomt ikke at kende sit forløb mere end måske 13 uger fremad, hvorimod der til sammenligning er langt mere forudsigelighed i STU’ens rammer.

Tilgangen med fleksible undervisningsrammer er særligt effektiv overfor unge, som tidligere har lidt af skolevægring. Det øgede fokus på progression og målopnåelse er nemlig fremragende værktøjer til at arbejde i dybden med at forbedre eksempelvis fremmøde. Derudover er det også en mere omkostningslet model, idet der i LAB-forløb, i modsætning til STU’en, kun faktureres for de timer, hvor den unge reelt er på skolen. Det betyder, at fokus i stedet kan lægges, dér hvor det giver mest mening og fremskridt for den unge. 

LAB-forløbene kan dog på ingen måde ses som en erstatning for STU-tilbuddet, men i stedet som en mulighed for et kortere forløb til en særlig type af unge, der har brug for opkvalificering til at kunne varetage et videre uddannelses- eller arbejdsforløb. 

Læs mere om LAB-forløb hos Sputnik STU

Kontakt os

Ring eller skriv, hvis du ønsker at høre mere om mulighederne for et LAB-forløb hos os.